BC logo didelis

+370 633 74777

Privatumo politika

UAB „BitCare“ (toliau – BitCare) Privatumo politikoje naudojamos sąvokos: Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Ši BitCare privatumo politika:
  • apibrėžia BitCare įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
  • paaiškina, kaip BitCare renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
  • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų. Kaip ir kam renkame Jūsų asmens duomenis? BitCare, laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento taisyklių tvarko klientų asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas ir pan.), gautus iš kliento, ketinančio naudotis ar besinaudojančio BitCare paslaugomis. Įmonėje asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra su klientu sudarytos sutarties ar komercinio pasiūlymo vykdymas arba kitoks susitarimo būdas (žodinis, telefonu, el. paštu ir pan.) Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų BitCare, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums parduoti prekių ir (ar) paslaugų. BitCare tvarko asmens duomenis šiais tikslais: BitCare naudoja asmens duomenis sutarčių, komercinių pasiūlymų sudarymui, užsakymų priėmimui, PVM sąskaitų išrašymui, paslaugų teikimui. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis? Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Kokios yra Jūsų teisės? Jūs turite teisę:
  • kreiptis į BitCare su prašymu suteikti informaciją apie BitCare tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
  • kreiptis į BitCare su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • kreiptis į BitCare su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia BitCare arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Susisiekite